Konsultantas neprisijungęs

Klauskite!

Nesidrovėkite klausti ar prašyti pagalbos – padėsime kiek galėdami! Esame pasiekiami darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00.

Konsultantas prisijungęs

Dažniausiai užduodami klausimai

Pinigų plovimo prevencija

Kodėl „Viena sąskaita“ prašo pateikti asmens duomenis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kaip ir visos finansinės institucijos, turime užtikrinti, kad laikomės principo pažinti savo klientą. Tokiu atveju, galime priimti kliento mokėjimą tik tuomet, kai esame nustatę jo tapatybę, įsitikinę kliento turto ir lėšų kilmės skaidrumu, piniginių operacijų pagrįstumu. Tik taip, galime užtikrinti, kad mūsų paslauga netaptų įrankiu finansuojant netinkamas organizacijas, kurios kelia grėsmę mūsų visų saugumui.

Kas yra „Pažink savo klientą“ principas ir kokie teisės aktai reglamentuoja principo „Pažink savo klientą“ taikymą? Kur galiu su jais susipažinti?

Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, jog finansų įstaigos turi savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nustatydami tam tikras pareigas:

  • žinoti, kokia veikla klientas verčiasi;
  • žinoti, kas yra kliento naudos gavėjai, t.y. fiziniai asmenys, kurių interesais arba naudai vykdomi sandoriai ar veikla (juridinio asmens naudos gavėjas nustatomas iki fizinio(-ių) asmens(-enų), nepriklausomai nuo kontroliuojančių juridinių asmenų skaičiaus);
  • vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų Vienos sąskaitos turimas žinias apie klientą, jo verslą (jo rūšis ir pobūdį, sandorių pobūdį, verslo partnerius, veiklos teritoriją ir pan.) bei rizikos pobūdį. Sandoriais taip pat yra laikomos ir mokėjimo operacijos;
  • suprasti kliento lėšų šaltinį (kilmę).

Pateikiame pagrindinių Lietuvos Respublikos teisė aktų sąrašą, kurie nustato reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje:

  • Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (ir jo pagrindu priimti poįstatyminiai teisės aktai);
  • Lietuvos banko valdybos 2015-02-12 nutarimu Nr. 03-17 patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (nauja redakcija nuo 2020-01-30 Nr. 03-15).

Su išsamia informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimą, galite susipažinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje internete adresu http://www.fntt.lt.

Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai yra viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.lrs.lt.

Kas yra pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas?

Pinigų plovimu yra vadinami veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti arba įteisinti nusikalstamu būdu įgytas lėšas arba kitus ekonominius išteklius.

Teroristų finansavimas – tai bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas arba joms vadovauja.

Kokiais atvejais „Viena sąskaita“ prašo pateikti papildomą informaciją dėl atliekamų mokėjimo operacijų ir ką tai reiškia?

Be informacijos, kurią renkame kliento pažinimo anketoje (tapatybės, lėšų kilmės ir kt. informacija), galime paprašyti pateikti papildomą informaciją ir ją pagrindžiančius dokumentus. Toks prašymas taip pat įprastas ir gali būti taikomas bet kuriam klientui. Tai vyksta atliekant mokėjimo operacijų stebėseną, kai yra vertinama ar atliekamos operacijos yra būdingos klientui. Jei yra identifikuojami neatitikimai, prašome kliento patikslinti informaciją, pateikti papildomus dokumentus. Todėl yra labai svarbu laiku atnaujinti kliento anketą, teikti aktualią ir teisingą informaciją, kuri mums padės tinkamai įgyvendinti „Pažink savo klientą“ principą bei užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui ir sankcijų pažeidimams.

Atkreipiame dėmesį, kad prašymas pateikti papildomą informaciją ar dokumentus nereiškia, kad klientas yra įtariamas. Tai yra įprasta procedūra, kurią taiko visos finansų įstaigos, vadovaudamosi LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais.

Kaip dažnai turi būti atnaujinama klausimyno informacija?

„Viena sąskaita“ taip pat turi užtikrinti, kad, atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, būtų vadovaujamasi naujausia bei tikslia informacija, todėl privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz., galimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. „Viena sąskaita“ jus informuos, apie artėjančią datą, iki kada turi būti atnaujinta Kliento pažinimo anketa.

Kas gali atsitikti atsisakius pateikti ar nepateikus prašomos informacijos laiku?

Negavę visos prašomos informacijos, reikalingos įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, galime būti priversti apriboti finansinių paslaugų teikimą arba, kraštutiniais atvejais, net nutraukti dalykinius santykius ir klientas nebeturės galimybės atlikti mokėjimų už paslaugas, naudojantis „Viena sąskaita“ platforma.

Kaip „Viena sąskaita“ užtikrina mano pateiktų duomenų saugumą?

Visiems kliento pateiktiems duomenims ir dokumentams yra taikomos griežtos saugumo ir konfidencialumo taisyklės, o patys duomenys saugomi užkoduoti, kad niekas kitas iš šalies negalėtųjų atpažinti ir prie jų prieiti. Klientų duomenis trečiosioms šalims „Viena sąskaita“ atskleidžia tik gavusi raštišką kliento sutikimą arba kai duomenis atskleisti reikalauja teisės aktai (pavyzdžiui, policijai, teismui).

Kokius asmens duomenis „Viena sąskaita“ renka?

Prieš tvarkydamas kliento asmens duomenis, „Viena sąskaita“ įvertina keliamus tikslus, kuriems yra būtina atlikti asmens duomenų tvarkymą. Tvarkyti kliento asmens duomenis mus įpareigoja tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimai, kurie reglamentuoja principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą. „Viena sąskaita“ gali rinkti informaciją, pvz., asmens tapatybės dokumento kopija, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, informacija dėl rizikos kategorijos, kuriai priskiriamas klientas pagal paslaugų ir (arba) operacijų riziką, politinės pažiūros bei kiti duomenys, būtini užtikrinti teisės aktų keliamus reikalavimus. „Viena sąskaita“ savo kasdieninėje veikloje siekia užtikrinti, kad būtų tvarkomas minimalus kiekis asmens duomenų.