Konsultantas neprisijungęs

Klauskite!

Nesidrovėkite klausti ar prašyti pagalbos – padėsime kiek galėdami! Esame pasiekiami darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00.

Konsultantas prisijungęs

Privatumo politika

Svetainės (https://vienasaskaita.lt/) ir paslaugos „Viena sąskaita“ privatumo politika.

1. Kam reikalinga ši privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) informuoja, kaip UAB „Viena sąskaita“ (toliau – mes) renka, saugo ir kitais būdais tvarko asmens duomenis, gerbdama asmens privatumą esant www.vienasaskaita.lt svetainėje ar naudojantis Viena sąskaita mobiliąja programėle (toliau bendrai vadinama - Svetainė).

Visi Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Jūs, naršydami Svetainėje ar naudojantis mobiliąja programėle patvirtinate, kad esate tinkamai susipažinę su Svetainės Privatumo politika, todėl skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui. Ateityje šią Privatumo politiką mes galime keisti, tad skatiname šį dokumentą peržiūrėti reguliariai.

2. Naudojimosi Svetaine sąlygos.

Svetaine galite naudotis, jeigu esate vyresni nei 16 metų.

Naudojantis Svetainės teikiamomis paslaugomis, prisiimate visą atsakomybę už pateikiamų duomenų teisingumą ir tikslumą. Teikdami asmens duomenis (pvz., pildydami registracijos formą) užtikrinate, kad Jūs turite teisę tvarkyti pateikiamus asmens duomenis ir prisiimate visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių asmens duomenų tvarkymo galinčius kilti Svetainei ir (ar) trečiųjų asmenų nuostolius.

Pasikeitus Svetainėje nurodytiems Jūsų asmens duomenims ar kitai susijusiai informacijai, įsipareigojate per 10 (dešimt) darbo dienų pakeisti ir / ar papildyti savo pateiktus asmens duomenis, ar kitą susijusią informaciją.

Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio bei pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Tuo atveju, jeigu Svetainės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prie Svetainės prisijungėte Jūs. Praradę prisijungimo duomenis, turite nedelsiant apie tai informuoti mus bei pasikeisti savo prisijungimo duomenis.

Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio bei pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Svetainėje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs negalite atskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenimis. Tuo atveju, jeigu Svetainės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, kuris prie Svetainės prisijungia naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenis, mes laikysime, kad prie Svetainės prisijungėte Jūs. Praradę prisijungimo duomenis, turite nedelsiant apie tai informuoti mus bei pasikeisti savo prisijungimo duomenis.

Turime teisę Jums siųsti informacinius pranešimus (pvz., Jūsų paskyroje Svetainėje ir (arba) mob. Programėlėje, taip pat Jums pasirinkus el. paštu ir (ar) SMS) ar skambinti Jūsų nurodytu telefonu, informuodami Jus apie pasikeitusias Svetainėje teikiamas paslaugas ir / ar jų sąlygas bei kitą su teikiamomis paslaugomis susijusią ir Jums svarbią informaciją (pvz., informaciją apie paslaugos registracijos eigą, sutarties keitimą ir (ar) vykdymą ir pan.).

Mes neįsipareigojame užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo, nes jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo mūsų valios, tačiau įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintume kuo sklandesnį Svetainės veikimą ir tolimesnį jos funkcionavimą.

3. Kokiais principais vadovaujamės tvarkydami Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą.

Užtikriname, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant asmens duomenis.

Visus duomenis tvarkome griežtai laikydamiesi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi.

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo.

4. Kokius jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais tvarkome Svetainėje?

Komunalinių mokesčių ir kitų periodinių mokėjimų surinkimo tikslu, registracijos metu tvarkysime Svetainėje Jūsų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, mokėtojo kodą (priklausomai nuo paslaugų teikėjo), asmens kodą (esant paslaugų teikėjo reikalavimui), banko pavadinimą, banko sąskaitos numerį, skaitiklių rodmenis, mokėtinas sumas, mokėjimo tarifus, skolas, permokas, sąskaitų detalizacijas, užsakytų paslaugų pobūdį (draudimas, II pakopos pensijų kaupimas, leidinio prenumerata ir kt.) ir kt.). Sukūrus paskyrą Svetainėje, tvarkysime ir Jums suteiktą paskyros ID bei informaciją apie suteiktas paslaugas, paslaugų teikimo statistinę informaciją, informaciją apie pridėtus būstus (įskaitant būsto tipą, plotą, šildymo tipą, adresą ir sukurtą pavadinimą) bei mokėtojus (vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį, mokėtojo statusą). Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis ir esate Jūs (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi paslaugos teikimo metu ir 10 metų pasibaigus paslaugų teikimui arba tiek, kiek numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

Biudžeto paslaugos naudojimosi tikslu, tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, banko pavadinimas, banko sąskaitos numeris, susietų banko sąskaitų pajamos, išlaidos ir balansas, išlaidų kategorijos, parengta išlaidų statistika, planuojamos išlaidos, kita susijusi informacija atsižvelgiant į Jūsų nustatymus. Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.), kai Jūs atliekate sąskaitų susiejimą per savo banką ir išreiškiate sutikimą perduoti šiuos asmens duomenis Jums. Šie asmens duomenys yra tvarkomi nuo 90 iki 120 dienų nuo susiejimo dienos (priklausomai nuo Jūsų banko leistino tvarkymo laikotarpio, konkretus laikotarpis nurodomos Jūsų paskyroje prie konkrečios susietos banko sąskaitos) arba iki šios paslaugos atsisakymo (tokiu būdu atšaukiate savo sutikimą), priklausomai nuo to kas įvyks anksčiau. Jums atšaukus savo duotą sutikimą arba pasibaigus šios paslaugos galiojimo laikotarpiui, Jūsų asmens duomenys bus negrįžtamai ištrinti.

Biudžeto paslaugos užsakymo, vykdymo ir atsisakymo susijusi informacija, t.y. Biudžeto paslaugos užsakymo data, paslaugos planas, paslaugos išbandymo terminas, apmokėjimas, pratęsimas, atsisakymas ir kt. susijusi informacija. siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis ir esate Jūs (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi paslaugos teikimo metu ir 10 metų pasibaigus paslaugų teikimui arba tiek, kiek numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

Saugyklos paslaugos naudojimosi tikslu tvarkysime Jūsų įkeltus dokumentus, pagal Jūsų pasirinktus papildomus duomenis (kaip antai, dokumento galiojimo laikas, dokumento klasifikavimas, Jūsų pasirinktas dokumento saugojimo laikas, pasirinktas priminimo laikas, kt. duomenis pagal pasirinktus nustatymus). Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.), kai Jūs įkeliate atitinkamą dokumentų į saugyklą ir pasirinketa atitinkamus tokio dokumento saugojimo bei tvarkymo nustatymus. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų pasirinktą saugojimo laiką (pagal Jūsų pasirinktus nustatymus) arba iki šios paslaugos atsisakymo (tokiu būdu atšaukiate savo sutikimą), priklausomai nuo to kas įvyks anksčiau. Jums atšaukus savo duotą sutikimą arba pasibaigus šios paslaugos galiojimo laikotarpiui, Jūsų asmens duomenys bus negrįžtamai ištrinti.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, adresą). Tiesioginės rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami SMS žinutėmis (telefono numeriu), elektroniniu paštu, vienasaskaita.lt platformoje (skiltyje „PRANEŠIMAI“). Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – Jūsų duotas sutikimas gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Šiuo atveju galime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, susijusius ne tik su savo siūlomomis paslaugomis, bet ir savo partnerių priminimus, pranešimus, reklamą apie jų siūlomas paslaugas ir / ar produktus. Taip pat galime teikti individualizuotus pasiūlymus (profiliavimas), atsižvelgiant į Jūsų gyvenamąją vietą, naudojamas paslaugas, vartojamus produktus ir kt.

Savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros galite išreikšti tai pažymėdami registruojant naują paskyrą ir (ar) prisijungus savo paskyroje Svetainėje. Atšaukti duotą sutikimą taip pat galite savo paskyroje, apsilankę skiltyje „Nustatymai“. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos. Sutikimo gavimo faktas, kaip įrodymas, saugomas Jūsų sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 1 metus nuo sutikimo pasibaigimo dienos.

Bendrovė su savo klientais gali susisiekti ir be sutikimo, jei Jiems siūlomos Bendrovės prekės ar paslaugos (panašios prekės / paslaugos) ar klausiama nuomonės dėl prekių / paslaugų, tačiau nesiunčiami individualūs pasiūlymai. Pastaruoju atveju Bendrovė sudaro lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti. Tiesioginė rinkodara gali būti vykdoma tik tiems duomenų subjektams, kurie atitinka LR ERĮ 81 str. 2 d., nurodytas sąlygas. Taigi, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkysime vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f) p. nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. siekiant teisėtų Bendrovės interesų siūlyti esamiems klientams panašias prekes ir (ar) paslaugas bei teirautis jų nuomonės apie jas.

Teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo, komercinių sandorių sudarymo ir jų vykdymo tikslu vykdome telefoninių pokalbių įrašymą. Prieš pradedant telefoninio pokalbio įrašymą, Jus informuojame apie tai, jog pokalbis bus įrašomas, kokiu tikslu pokalbį įrašysime ir kur gauti daugiau papildomos informacijos apie tai. Todėl, tęsdami pokalbį Jūs sutinkate, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas. Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės gerinimo tikslu įeinantys ir išeinantys telefoninių pokalbių įrašai saugomi 3 metus nuo įrašyto pokalbio dienos.

Tais atvejais, kai Jūsų pageidavimą naudotis Svetaine užregistruojame telefoninio pokalbio metu, laikome, kad mes su Jumis sudarome sutartį dėl komunalinių mokesčių ir kitų periodinių mokėjimų surinkimo. Atsižvelgiant į tai, toks telefoninis pokalbis bus laikomas sutarties su Jumis sudarymo įrodymas, todėl šį pokalbio įrašą (įskaitant jame pateiktus asmens duomenis) saugosime visą paslaugos teikimo laikotarpį ir tiek, kiek numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai (žr. prie informacijos apie komunalinių mokesčių ir kitų periodinių mokėjimų surinkimo tikslu tvarkomus asmens duomenis).

Pranešimų administravimo ir (ar) „online“ (gyvų) konsultacijų teikimo, naudojantis Tawk.to programa, tikslu tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis (paskyros ID, vardą, pavardę, adresą (kuriuo užsakyta paslauga) bei pokalbio turinį). Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – Jūsų duotas sutikimas gauti norimą konsultaciją (Reglamento 6 str. 1 d. a p.), sutikimas išreiškiamas, kai Jūs parašote mums per chat (Tawk.to) įrankį mūsų Svetainėje ir pateikiate atitinkamus duomenis. Ši programa yra nemokamas gyvų pokalbių su konsultantais ir (ar) pranešimų administravimo įrankis, kuris priklauso Jungtinių Amerikos Valstijų įmonei tawk.to Inc., veikiančiai kaip mūsų tvarkytojas, suteikdamas galimybę naudotis šiuo įrankiu ir patogiai administruoti Jūsų pranešimus bei teikti konsultacijas. Siekiant užtikrinti tinkamo lygio apsaugą perduodant asmens duomenis į trečiąją valstybę, su šiuo tiekėju esame pasirašę EK patvirtintas Standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi 6 mėnesius nuo atsakymo į užklausą momento (nebent susirašinėjimą būtina saugoti ilgiau dėl sudarytos sutarties vykdymo ar teisių gynimo).

Sutarties vykdymo tikslu tvarkome kitus techninius duomenis (pvz., informaciją apie prisijungimo rūšį (Svetainėje ar per mobiliąją programėlę), sukūrimo datą, paskutinio prisijungimo datą, mobiliosios programėlės operacinės sistemos versiją, įrenginio operacinės sistemos rūšį, IP adresą, Apple ar FB ID, informaciją, ar prisijungimas yra sėkmingas ir kitus duomenis, kurie yra gaunami naudojantis Svetaine ir yra būtini tinkamam paslaugos teikimui. Šių asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis ir esate Jūs (Reglamento 6 str. 1 d. b p.). Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi paslaugos teikimo metu ir 6 mėnesius po sutarties pasibaigimo.

Darbuotojų atrankos tikslu tvarkome Jūsų pateiktus duomenis (pvz., vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą, nuotrauką, pozicijos į kurią kandidatuojate pavadinimą, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, darbo patirtį, vartojamas kalbas ir kitą informaciją, kurią nurodote savo gyvenimo aprašyme ar tolimesnėje komunikacijoje dėl atrankos). Šiuos Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome 6 mėnesius po atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos. Šiuos asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), kai pateikiate savo CV mums tiesiogiai ir (arba) kandidatuojate į mūsų siūlomas darbo pozicijas per darbo skelbimų portalus (pvz., CV bankas ir kiti).

Pinigų plovimo prevencijos tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens atveju - akcininkų, naudos gavėjų duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, rezidavimo valstybė, turimų balsavimo teisių dalis, asmens tapatybės dokumentų duomenys), gimimo data, lytis, asmens tapatybės dokumentų duomenys (nuotrauka, valstybė, pilietybė, pilietybės įgijimo data, dokumento numeris, serija, dokumento tipas, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga), gyvenamosios vietos adresas, valstybė, kurioje asmuo gimė, mirties data (jeigu asmuo yra miręs), tiesioginio vaizdo perdavimo (tiesioginės vaizdo transliacijos) įrašas, asmens nuotrauka, vaizdo įrašo pradžios ir pabaigos laikas, veido ir asmens dokumento sutapimo rezultatas, kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, IP adresas, parašas, elektroninio pašto adresas, kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo metu, duomenys apie kliento dalyvavimą politinėje veikloje, įtraukimą į sankcijų sąrašus, tel. Nr., adresas (faktinė ir reg. gyvenamoji vieta), naudojimosi „Viena sąskaita” tikslas, užimamos pareigos, pagrindinis pajamų šaltinis, pagrindinis veiklos sektorius, visų mėnesinių pajamų vidutinė suma, vidutinė numatoma operacijų (mokėjimų paslaugų teikėjams) suma per mėnesį, rizikos kategorija, kuriai priskiriamas asmuo. Toks asmens duomenų tvarkymas Mums yra privalomas įgyvendinant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant nustatyti kliento tapatybę, nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento informaciją, pažinti savo klientą (KYC) ir kitus reikalavimus pagal taikomus teisės aktus, nurodytus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 str. - 13 str., taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Dėl Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo.

Šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisinė prievolė (t.y. Reglamento 6 str. 1 d. c p.), kuri yra numatyta LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (kaip aprašyta aukščiau). Šie asmens duomenys yra saugomi tiek kiek numato LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kiti taikomi teisės aktai.

5. Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos tvarkome komunalinių mokesčių ir kitų periodinių mokėjimų surinkimo tikslu, teikiame tretiesiems asmenims (komunalinių paslaugų teikėjams, kitiems paslaugų teikėjams), kad būtų tinkamai apskaičiuotos įmokos, skolos ir kiti įsipareigojimai.

Mes taip pat galime perduoti Jūsų duomenis kitoms trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), kurios Svetainės vardu ir nurodymais tvarko asmens duomenis ir / ar turi prieigą prie jų, pvz., informacinių sistemų, kūrimą, priežiūrą ir palaikymą, sąskaitų spausdinimą atliekantiems paslaugų teikėjams, skolų administravimo ir išieškojimo įmonėms, teisinių paslaugų, mokesčių konsultantams, komunikacijos partneriams ir kitiems asmenims, kurie padeda Svetainei tinkamai teikti paslaugas. Šiuo atveju, Mes imamės visų tinkamų priemonių, kad pasitelkti duomenų tvarkytojai jiems patikėtus asmens duomenis tvarkytų tik Mūsų nurodytais tikslais, atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos nurodėme atlikti, užtikrintų tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad naudojantis Svetaine ir rengiantis atlikti mokėjimą Jūs esate nukreipiami į Mūsų partnerio, kuris atlieka mokėjimo inicijavimą Jūsų banke, interneto puslapį. Rekomenduojame susipažinti su Mūsų partnerio privatumo nuostatomis, skelbiamomis: https://neopay.online/lt/privatumo-politika/ .

Galime ir turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys gali būti perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai (FNTT) šiais atvejais:

  • Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, gavę informacijos, kad klientas ketina ar bandys atlikti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį, privalo nedelsdami informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 3 d.);
  • Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo pranešti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu žino ar įtaria, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žino ar įtaria, kad šis turtas yra susijęs su teroristų finansavimu (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 str. 1 d.).

Taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Mūsų teises ir teisėtus interesus.

6. Kokius slapukus renkame Svetainėje ir kodėl jie reikalingi?

Tinkamam Svetainės veikimo užtikrinimui, kartais į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas – slapukus. Slapukas – nedidelė teksto rinkmena, kurią apsilankius Svetainėje, išsaugome Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo Svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Mes naudojame slapukus, kad surinktume Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos Svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia Svetainei prisiminti Jūsų sistemos nustatymus.

Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir Jūsų veiksmus svetainėje – šiuos duomenis Mes naudojame lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintume lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

„Doubleclick“, „Google Analytics“, „Adform“ ir kiti slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Šie slapukai renka įvairią informaciją apie Jus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius lankytojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

„Doubleclick“, „Google Analytics“, „Adform“ ir kiti slapukai naudojami įvairioms jų paslaugoms ir reklamos tikslais. Šie slapukai renka įvairią informaciją apie Jus ir yra naudojami siekiant atskirti unikalius lankytojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID).

Teisinį slapukų naudojimo pagrindą mums suteikia teisėtas interesas užtikrinti Svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Prieigą prie statistinių duomenų apie sukauptus Jūsų duomenis turi mūsų darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Prie šių techninių įrašų gali prieiti ir mūsų partneriai, kurie teikia Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas, „Google Inc.“ (JAV įmonė), kuri suteikia „Google Analytics“ įrankį ir yra įsipareigojusi taikyti pakankamas asmens duomenų apsaugos priemones.

Slapukų pagalba surinktus duomenis, naudojamus analizei, saugome tiek kiek nurodyta Slapukų politikoje. Atkreiptinas dėmesys, kad slapukai paprastai galioja trumpai, priklausomai nuo slapuko tipo (sesijos metu, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

Visus naudojamus slapukus ir jų aprašymus galite matyti Slapukų naudojimo politikos dokumente .

7. Kas nutiktų, jeigu savo įrenginyje ištrintumėte slapukus?

Jūs galite bet kada slapukus valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau tai atlikus gali tekti rankiniu būdu įvesti pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Daugumoje naršyklių galite patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jeigu pasirenkate ištrinti slapukus, turite žinoti, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant ir šią Svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas Svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės šia Svetaine ( Chrome ; Microsoft Edge ; Firefox ; Safari ; Opera ).

Atkreipiame dėmesį, kad technologija „nesekti“ jums suteikia galimybę neleisti Jūsų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Informaciją, kaip naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“ rasite čia: Chrome ; Microsoft Edge ; Firefox ; Safari ; Opera .

8. Kokias teises jūs turite ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Jūs turite teisę:

  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ar buvo teikti bei gauti jų kopijas;
  • Prašyti ištaisyti tvarkomus savo asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir / ar nepilni;
  • Prašyti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai, netikslūs asmens duomenys, ir (ar) kai Jūs atšaukiate savo sutikimą, ir (ar) yra tam kitas pakankamas pagrindas;
  • Gauti savo pateiktus, su savimi susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir (ar) persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, ir (ar) prašyti, kad tai atliktume mes, kai tai leidžia techninės galimybės. Paprasčiau tariant, turite teisę perkelti savo asmens duomenis.

Mes nevykdome tokio profiliavimo, kuris gali sukelti teisines pasekmes ar gali daryti didelį poveikį Jums, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas atitinkamai klientų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

Jeigu esate davę sutikimą dėl Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą pažymėję tai savo paskyroje, skiltyje „Nustatymai“, susisiekę su mumis el. paštu info@vienasaskaita.lt ar elektroniniame laiške paspaudęs nuorodą, kuri leidžia atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo.

Turėdami abejonių dėl asmens duomenų tvarkymo ar ketindami įgyvendinti savo teises, galite bet kada kreiptis el. paštu info@vienasaskaita.lt . Siekdami tinkamai įgyvendinti Jūsų teises, privalome tinkamai nustatyti Jūsų tapatybę, todėl prašome siunčiant prašymą Mums ar skambinant nurodyti savo mokėtojo kodą, vardą, pavardę, Svetainėje registruotą adresą. Jeigu reikia – ir kitą papildomą informaciją. Apsilankius Mūsų klientų aptarnavimo skyriuje – pateikti tapatybę įrodantį dokumentą. Mes turime teisę nesuteikti Jums informacijos, kol nesame tikri dėl Jūsų tapatybės.

Nors informacija teikiama nemokamai, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, turime teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą.

Jeigu manote, kad Mes netinkamai tvarkome Jūsų duomenis ar neįgyvendiname Jūsų teisių, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt), tačiau atminkite, kad Mes visada pasirengę visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis.

9. Kokios saugumo priemonės mums leidžia užtikrinti Jūsų duomenų saugumą?

Naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. Šiuo atveju Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikiame prieigą tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieigą prie asmens duomenų užtikriname tinkamo lygio slaptažodžiais, sudarę konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir kt.

Mūsų darbuotojai, turintys prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

10. Kur kreiptis, jeigu kyla abejonių dėl jūsų asmens duomenų naudojimo?

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Jūsų duomenų tvarkymą ar turite kitų klausimų, susisiekite telefonu 8 700 77 007 arba el.paštu info@vienasaskaita.lt .

11. Informacija apie mus ir dokumento įsigaliojimą

Duomenų valdytojas:

UAB „Viena sąskaita“

Juridinio asmens kodas 300530005

Registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 dieną (atnaujinta 2024-04-02).Aktuali redakcija nuo 2023-11-20
Aktuali redakcija nuo 2022-10-26
Aktuali redakcija nuo 2021-08-11
Aktuali redakcija nuo 2018-05-25